Политика за обработка на личните данни

 1. Правила за поверителност

“Национален конкурс 2021-Toffifee – Toffifamily”

Думите, изписани с главни букви в тези Правила за поверителност, ще имат същото значение както в Официалните правила, освен ако тук не им e придадено друго значение.

Възложителят и Организаторът обработват данните, предоставени от Участниците в Конкурса, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(„ОРЗД”)

Администратор на предоставените лични данни е Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Технолошки Парк 18 , 1000 Любляна, Словения; „Възложител“ или „Администратор”).

Обработващ на предоставените лични данни е “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20  „Организатор” или „Обработващ на лични данни”).

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Конкурса се основават на доброволното съгласие на Участника, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Конкурса ( toffifee.bg) се управлява от Обработващия лични данни, администратор на личните данни е Администраторът.

За целите на участието в Конкурса се изисква регистрация на промоционалния сайт.

За да участва в Конкурса, Участникът може да даде доброволно съгласие за обработването на данни съгласно таблицата по-долу, при което предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за участието в Конкурса. Участникът разбира, че регистрацията и даденото при нея съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни са условие за участие в Конкурса. При участие в Конкурса Участниците, които печелят, дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).

Чрез предоставянето на личните данни и участието в Конкурса личните данни на Участника ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Ако за това е предоставено изрично съгласие, Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Участника.

Участието в Конкурса е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Участника с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни за следните цели и на следното правно основание:

Вид обработвани данни Цел на обработването Правно основание за обработване Период на обработване
Име
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Конкурса
 • Уведомяване относно Конкурса, комуникация във връзка с Конкурса и спечелените награди
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Конкурса.
Име
 • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
 • Връзка с участника
 • Изграждане на база данни
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на Конкурса( 

Ако е дадено съгласие)

Обръщение
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Конкурса
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Конкурса.
E-mail адрес
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Конкурса
 • Уведомяване относно Конкурса, комуникация във връзка с Конкурса и спечелените награди
 • Изграждане на база данни
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Конкурса.
E-mail адрес
 • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
 • Връзка с участника
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на Конкурса( 

Ако е дадено съгласие)

Адрес на победителите
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Конкурса
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Конкурса.
Номер за контакт
 • Уведомяване относно Конкурса, комуникация във връзка с Конкурса и спечелените награди
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Конкурса.
Изображение
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Конкурса
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на Конкурса( 

Ако е дадено съгласие)

Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Участника. При участие в Конкурса и приемане на Официалните правила Участниците разбират, че тяхното име и адрес, както и всички други данни, предоставени от Участника, може да бъдат използвани за целите на предявяване на претенции и упражняването на права до деветдесет (90) дни след края на Конкурса. Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Възложителят е провел тест за балансиране на интересите, който показва, че при определени условия, например, но не само, случаи, в които Участник има претенция към Възложителя и е в търговските интереси на последния да отговори по подходящ начин на такава претенция и по този начин да упражни правата си, Възложителят също ще обработва описаните по-горе лични данни на Участниците.

Ако Участникът е дал своето изрично съгласие чрез отбелязване на съответната отметка в сайта на Конкурса, след изтичането на деветдесет (90) дни Възложителят ще съхранява само името и имейл адреса от личните данни на Участника, които ще се използват изцяло за собствена маркетингова дейност, пазарни проучвания и комуникация. Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

 1. Информация относно правата на защита на данните на Участниците

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Участниците да поискат от Възложителя информация, по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат изтриване (право на изтриване); коригиране (право на коригиране) или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Възложителя, Storck Adria d.o.o

Технолошки Парк 18 ,

1000 Любляна, Словения

+386 1 24437-50

+386 1 24437-70

info@si.storck.com

Участник може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя.

Участниците разбират, че оттеглянето на данни, които са необходими за провеждането на Конкурса и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване преди приключването на Конкурса, може да доведе до отпадане от участие (освен когато Участник оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).

Освен това Участник има право да възрази и срещу обработването на лични данни.

Ако Участник не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Участника.

Контакти на Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information):

Information Commissioner
of the Republic of Slovenia
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana

Телефон: ++386 1 230 97 30
Fax: ++ 386 1 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
DPO dpo@ip-rs.si 

Уебсайт: https://www.ip-rs.si/

Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:

Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2

Телефон: +386 1 244 37 50

Факс: + 359 (0)2 91 53 525

Имейл: dpo@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

Участник може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни, на посочените по-горе адреси.

За да могат Участниците да упражнят правата си, Възложителят е на тяхно разположение на следните контакти: адрес:

Storck Adria d.o.o

Технолошки Парк 18 ,

1000 Любляна, Словения

+386 1 24437-50

+386 1 24437-70

info@si.storck.com

 

Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Участник в рамките на 30 дни от получаване на искане.

 1. Разкриване на лични данни

С оглед на провеждането на Конкурса някои от посочените по-горе лични данни на Участниците ще бъдат разкрити и на следните лица единствено за целите на провеждането на Конкурса:

 • нотариус, който ще присъства по време на тегленето на Печелившите;
 • куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на Наградите, на който е възложено разнасянето на Наградите и на който могат да се разкриват лични данни само на Печелившите.
 • Изображенията регистрирани в системата – само на Печелившите

В допълнение към горното данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

Възложителят няма да приема жалби след изтичането на 90 дни от края на Конкурса.

Допълнителна информация за Конкурса може да бъде намерена на https://toffifee.bg

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта https://toffifee.bg. Възложителят запазва правото си да прекрати Конкурса без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати Конкурса и да откаже провеждането й, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата във връзка с Конкурса, или поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на Конкурса. Възложителят има право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или установена съществена злоупотреба и/или нарушение на Официалните правила. В тези случаи на Участниците не се полага обезщетение.

Дата: 01.04.2021г.